Τηλέφωνο: +357 22 460 622 | Fax: +357 22 460 623

Planet Interactive

10 April 2019

No Comments

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, Ομαδική Εργασία & Επικοινωνία

 

Περιγραφή

Η δυνατότητα αποτελεσματικής διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού, με τη ταυτόχρονη προώθηση της ομαδικότητας και επικοινωνίας, είναι από τα βασικά στοιχεία τα οποία οδηγούν σε συνεχή ανάπτυξη μια επιχείρησης ή ενός οργανισμού.

Στόχοι Κατάρτισης

Με τη διεκπεραίωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα πρέπει:

 • Να αντιμετωπίζουν ή να προβλέπουν τις αιτίες των εργασιακών συγκρούσεων
 • Να διαμορφώνουν το κατάλληλο εργασιακό κλίμα χωρίς άγχη και συγκρούσεις και με κατανόηση των ανθρωπίνων προβλημάτων και δυνατοτήτων
 • Να έχουν τη δυνατότητα καθοδήγησης της ομάδας που προΐστανται ώστε να αναλαμβάνει ευθύνες και να δίνει τις κατάλληλες λύσεις
 • Να τοποθετούν αποτελεσματικούς στόχους που να είναι συνδεδεμένοι με τους εταιρικούς στόχους ανάπτυξης

Περιεχόμενο Εργαστηρίου

 • Οι κρίσιμοι παράγοντες που επηρεάζουν την παραγωγικότητα ενός οργανισμού
 • Τα χαρακτηριστικά των επιτυχημένων επιχειρήσεων / οργανισμών
 • Τι θα πρέπει να χαρακτηρίζει μια επιτυχημένη ομάδα και ποια τα πέντε στοιχεία τα οποία οδηγούν μια ομάδα σε μειωμένα αποτελέσματα (Five reasons of dysfunctions)
 • Τι είναι οι Μέθοδοι Εργασίας και πώς μπορούν να βελτιώσουν τις διαδικασίες για αύξηση της παραγωγικότητας
 • Η Διεύθυνση με Στόχους (ΜΒΟ) – Οι στόχοι πρέπει να είναι S.M.A.R.T
 • Oι Κύκλοι Ποιότητας
 • Ο Μάνατζερ της Απόδοσης – Υποκίνηση
 • Οι σύγχρονες τεχνικές Διεύθυνσης Προσωπικού – Η Ομαδικότητα στην Εργασία
 • Τα πλεονεκτήματα της Αποτελεσματικής Επικοινωνίας

Μέθοδοι και Τεχνικές Κατάρτισης

 • Διάλεξη / Διαδραστική συζήτηση
 • Εργασία σε ομάδες
 • Μέθοδος Χιονοστιβάδας
 • Καταιγισμός Ιδεών

Περιγραφή υποψηφίων για συμμετοχή

Το σεμινάριο απευθύνεται σε Διευθυντές, Τμηματάρχες και Διοικητικά Στελέχη όλων των λειτουργικών τμημάτων επιχειρήσεων και οργανισμών.

Πιστοποίηση Κατάρτισης

Θα γίνει απονομή Πιστοποιητικού Κατάρτισης για όσους από τους συμμετέχοντες θα έχουν συμπληρώσει με επιτυχία το πρόγραμμα.