Τηλέφωνο: +357 22 460 622 | Fax: +357 22 460 623

Planet Interactive

03 April 2019

No Comments

Διοίκηση, Υποκίνηση και Δημιουργία Αποδοτικών Ομάδων Εργασίας

 

HR Management, Motivation & Effective Team Building

Ανάγκη Κατάρτισης

Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία μιας Ξενοδοχειακής Μονάδας είναι το Ανθρώπινο Δυναμικό της. Είναι επομένως αναγκαίο τα στελέχη και το προσωπικό της να εργάζεται σε ένα εργασιακό περιβάλλον με υψηλά επίπεδα επικοινωνίας, ομαδικότητας και αποτελεσματικότητας όσον αφορά την επίτευξη στόχων.

Στόχοι Κατάρτισης

Με την διεκπεραίωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα πρέπει:

  • Να είναι σε θέση να προσδιορίζουν και να αντιμετωπίζουν συγκεκριμένα προβλήματα τα οποία επηρεάζουν την επικοινωνία, την ομαδικότητα και την αποτελεσματικότητα του ξενοδοχείου στο οποίο εργάζονται.
  • Να είναι σε θέση να δημιουργήσουν τις κατάλληλες συνθήκες ούτως ώστε τα στελέχη της επιχείρησης να έχουν αυτοπεποίθηση, κίνητρα, στόχους και όραμα.
  • Να είναι σε θέση να καθοδηγούν αποτελεσματικά το ανθρώπινο δυναμικό των τμημάτων τους, ώστε να κάνει σωστά τη δουλειά του και να πετυχαίνει τους στόχους του σε πνεύμα ομαδικότητας και αποτελεσματικής επικοινωνίας.
  • Να είναι σε θέση να καθορίζουν αποτελεσματικούς στόχους οι οποίοι να είναι συνδεδεμένοι με του εταιρικούς στόχους ανάπτυξης του οργανισμού.

Μέθοδοι και τεχνικές κατάρτισης

  • Διάλεξη / συζήτηση
  • Εργασία σε ομάδες
  • Υπόδυση ρόλων από τους συμμετέχοντες για εμπέδωση των θεματικών ενοτήτων του προγράμματος
  • Καταιγισμός Ιδεών

Περιγραφή υποψηφίων για συμμετοχή

Το σεμινάριο απευθύνεται σε διευθυντές, τμηματάρχες όπως και στελέχη όλων των λειτουργικών τμημάτων ξενοδοχείου.

Πιστοποίηση Κατάρτισης

Θα γίνει απονομή πιστοποιητικού κατάρτισης για όσους από τους συμμετέχοντες θα έχουν συμπληρώσει με επιτυχία το πρόγραμμα.

Διάρκεια Προγράμματος

Το πρόγραμμα είναι διάρκειας 6 ωρών με δυνατότητα 100% επιχορήγησης από την ΑνΑΔ.

Πρόγραμμα