Τηλέφωνο: +357 22 460 622 | Fax: +357 22 460 623

Planet Interactive

04 April 2019

No Comments

Ενίσχυση της Ομαδικότητας και Απόδοσης των Εργαζομένων

 

Περιγραφή

Η ανάπτυξη των δεξιοτήτων ενίσχυσης της ομαδικότητας και βελτίωσης της απόδοσης των εργαζομένων, απαιτεί Ηγετικές Διευθυντικές Ικανότητες, οι οποίες σταδιακά οδηγούν σε βελτίωση της κερδοφορίας και ανάπτυξη της επιχείρησης.

Στόχοι Κατάρτισης

 • Βελτίωση Δεξιοτήτων προγραμματισμού και εφαρμογής στρατηγικών
 • Ανάπτυξη αποτελεσματικών ηγετικών δυνατοτήτων
 • Δημιουργία ομαδικού Οράματος
 • Ανάπτυξη ενθουσιασμού, εμπιστοσύνης και δέσμευσης, μεταξύ των μελών της ομάδας, με την εισαγωγή των κατάλληλων κινήτρων υποκίνησης
 • Μείωση στρές
 • Βελτίωση ικανοτήτων επικοινωνίας, εκχώρησης εξουσιών, ελέγχου και διοικητικών τεχνικών

Περιεχόμενο Εργαστηρίου

 • Οι σημερινές προκλήσεις σε θέματα ηγεσίας – Η εφαρμογή επιχειρησιακών αποτελεσματικών στρατηγικών
 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων σχεδιασμού και προγραμματισμού. Η διοίκηση και οι δυνάμεις της αλλαγής ( Managing Change)
 • Τα στοιχεία της χαρισματικής ηγεσίας (Leadership Styles & Trust )
 • Τα χαρακτηριστικά του αποτελεσματικού Ηγέτη – Δεξιότητες επικοινωνίας, Οργάνωσης και Ελέγχου, Στοχοθέτησης, Εκχώρησης Εξουσιών
 • Διαχείριση του Στρές – Εφαρμογή Τεχνικών Υποκίνησης και Ενδυνάμωσης

Μέθοδοι και Τεχνικές Κατάρτισης

 • Διαδραστικές και συμμετοχικές μέθοδοι
 • Καταιγισμός Ιδεών
 • Υπόδυση ρόλων
 • Εργασία σε Ομάδες
 • Τεχνικές και αξιολόγηση ατόμων και ομάδων

Μέσα και Υλικά Κατάρτισης

Θα δοθούν εκπαιδευτικά εγχειρίδια και σημειώσεις. Θα χρησιμοποιηθεί ηλεκτρονικός εξοπλισμός πολυμέσων, διαδίκτυο και ηχητικά συστήματα.

Περιγραφή υποψηφίων για συμμετοχή

Διευθυντές, Τμηματάρχες και Διοικητικά Στελέχη όλων των λειτουργικών τμημάτων.