Τηλέφωνο: +357 22 460 622 | Fax: +357 22 460 623

Planet Interactive

10 April 2019

No Comments

Διαχείριση Χρόνου & Mind Mapping για άμεση Προσωπική Βελτίωση

 

Περιγραφή

Το Mind Mapping είναι ένα σύγχρονο εργαλείο Διαχείρισης του Χρόνου το οποίο δίνει την δυνατότητα αποτελεσματικής και παραστατικής καταγραφής δεδομένων. Βοηθά στην οργάνωση των σκέψεων, ιδεών, χρόνου και δραστηριοτήτων δημιουργώντας, εκτός των άλλων και τις προϋποθέσεις εκκόλαψης νέων ιδεών.

Στόχοι Κατάρτισης

Οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

 • Γνωρίζουν τις αρχές, τα σύγχρονα εργαλεία του Mind Mapping και τις τεχνικές καλής διαχείρισης και εξοικονόμησης του Χρόνου
 • Αναγνωρίζουν τους “στόχους – κλειδιά”, να δημιουργούν προτεραιότητες και να αναθέτουν αποτελεσματικά
 • Οργανώνουν τον εαυτό τους και να χρησιμοποιούν / προγραμματίζουν τον χρόνο αποτελεσματικά
 • Αποφεύγουν διακοπές και να εργάζονται κάτω από πίεση

Περιεχόμενο Εργαστηρίου

 • Τα προβλήματα της κακής διαχείρισης του χρόνου
 • Η ανάγκη αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας
 • Οι ενδείξεις κακής διαχείρισης του χρόνου και οι τρόποι βελτίωσης – Τα στάδια ελέγχου
 • Καθορισμός στόχων – Προγραμματισμός
  • Στόχοι και Προγραμματισμός
  • Στάδια καθημερινού προγραμματισμού
  • Συσχετίζοντας τους στόχους με τον χρόνο
  • Δραστηριότητες και χρόνος
 • Αντιμετώπιση “Χρονοφάγων”
  • Αποδιοργάνωση και Αναβλητικότητα
  • Έλλειψη ενδιαφέροντος, κόπωση / εξάντληση
  • Έλλειψη προγραμματισμού και ανάθεσης εργασιών και εξουσιών
  • Σπατάλη χρόνου στο τηλέφωνο
  • Επισκέπτες, συναντήσεις, ελλιπές σύστημα αρχειοθέτησης
 • Η σημασία και η χρήση των εργαλείων του Mind Mapping

Μέθοδοι και Τεχνικές Κατάρτισης

 • Διαδραστικές μέθοδοι
 • Καταιγισμός Ιδεών
 • Εργασία σε ομάδες

Μέσα και Υλικά Κατάρτισης

Θα δοθούν εκπαιδευτικά εγχειρίδια και έγχρωμοι χάρτες Mind Mapping. Θα χρησιμοποιηθεί ηλεκτρονικός εξοπλισμός Πολυμέσων.

Περιγραφή υποψηφίων για συμμετοχή

Διευθυντές και τμηματάρχες στελέχη όλων των λειτουργικών τμημάτων της επιχείρησης.