Τηλέφωνο: +357 22 460 622 | Fax: +357 22 460 623

Σχέδιο Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων

Υπηρεσία Βιομηχανίας & Τεχνολογίας

Πριν το τέλος του έτους 2021 αναμένεται ότι θα ανακοινωθεί το νέο σχέδιο χορηγιών για την ψηφιακή αναβάθμιση επιχειρήσεων.

Το Σχέδιο της Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων συγχρηματοδοτείται από την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ε.Ε. στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα & Αειφόρος Ανάπτυξη».

Το Σχέδιο στοχεύει στην ενίσχυση του βαθμού ενσωμάτωσης της ψηφιακής τεχνολογίας στις επιχειρήσεις και ειδικότερα στην ενίσχυση της ψηφιακής ταυτότητας των επιχειρήσεων, στην αύξηση του αριθμού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων οι οποίες χρησιμοποιούν τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών καθώς και στην προώθηση της ψηφιακής επιχειρηματικότητας.

Δικαίωμα συμμετοχής στο Σχέδιο έχουν, υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θα υλοποιήσουν δαπάνες στην κατηγορία της ψηφιακής αναβάθμισης (περιλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού εμπορίου) καθώς και νέες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, των οποίων η επενδυτική τους πρόταση θα αφορά ηλεκτρονικό εμπόριο/ κατάστημα.

Το υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας θα διαθέσει για την υλοποίηση του σχεδίου το ποσό των €30 εκατ., το οποίο προέρχεται τόσο από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, όσο και από Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία της ΕΕ. Το ποσό που θα ανέλθει στα €30 εκατ. και θα αφορά επενδύσεις σε εξοπλισμό ή λογισμικά για ψηφιακό εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων, ώστε να γίνουν πιο αποδοτικές, να εισέλθουν στην ψηφιακή οικονομία και να γίνουν πιο ανταγωνιστικές.

Η ένταση της χορηγίας ανέρχεται στο 50% του επιλέξιμου προϋπολογισμού της πρότασης με ανώτατο ποσό χορηγίας τις €50,000 και μπορεί να καλύψει δαπάνες για:

  • Εξοπλισμό που απαιτείται για την ψηφιακή αναβάθμιση
  • Λογισμικά “off the shelf”
  • Εξειδικευμένα λογισμικά
  • Συστήματα, προγράμματα και υπηρεσίες πληροφορικής
  • Καθώς και άλλες δαπάνες ψηφιακής αναβάθμισης που δεν σχετίζονται άμεσα με συστήματα πληροφορικής.

Στις περιπτώσεις επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες ή θα εγκατασταθούν σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, η ένταση της χορηγίας ανέρχεται στο 60% του επιλέξιμου προϋπολογισμού της πρότασης με ανώτατο ποσό χορηγίας τις €60,000.

Στην Planet Interactive έχουμε την γνώση και την εμπειρία διαχείρισης της συμπλήρωσης των εντύπων συμμετοχής στο Σχέδιο Ενίσχυσης Νέας Επιχειρηματικής Δραστηριότητας, την εκτέλεση της Τεχνοοικονομικής Μελέτης καθώς και την κατάθεση των αιτήσεων. Η όλη υπηρεσία μας στοχεύει στην μεγιστοποίηση του επιπέδου επιτυχίας της αίτησης του κάθε πελάτη μας ώστε να επωφεληθεί όσο το δυνατόν περισσότερο των χορηγιών.

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο email ή στο τηλέφωνο

E-mail: info@planetinteractive.com.cy
Tηλέφωνα: 22 460622 | 99 475620