Τηλέφωνο: +357 22 460 622 | Fax: +357 22 460 623

Personal Coaching

Personal Coaching

Η Planet Interactive Consultants προσφέρει πλέον την υπηρεσία Personal Coaching, η οποία απευθύνεται σε Διευθυντικά Στελέχη και σε ομάδες των 1 – 3 ατόμων. Η συγκεκριμένη υπηρεσία στοχεύει στη βελτίωση των ατόμων αυτών για επίτευξη άμεσων αποτελεσμάτων στους πιο κάτω τομείς:

  • Επιχειρηματικού Ανασχεδιασμού & Προγραμματισμού (Business Planning), για άμεσα αποτελέσματα και μεγιστοποίηση των ευκαιριών
  • Ανάπτυξης Ικανοτήτων Υποκίνησης και Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού (Motivation & Leadership) – Time & Stress Management
  • Τοποθέτησης κατεύθυνσης και στόχων όπως και άμεσης επίλυσης τρεχόντων προβλημάτων (Direction & Focus for finding solutions to problems)
  • Αναδιοργάνωσης του Τμήματος Μάρκετινγκ / Πωλήσεων και Δημιουργίας Business Plan & Στρατηγικού Πλάνου Μάρκετινγκ. Ετοιμασίας διαδικτυακής στρατηγικής με την χρήση Digital Marketing & Social Media
  • Αξιολόγησης απόδοσης και Personal Coaching Πωλητών

 

Η υπηρεσία Personal Coaching προσφέρεται σε εβδομαδιαίες συναντήσεις 3 ωρών αλλά και σε ειδικό μηνιαίο πακέτο, διάρκειας 12 ωρών με χαμηλό κόστος.

Είμαστε στη διάθεση σας για οποιεσδήποτε επιπρόσθετες πληροφορίες, διευκρινήσεις όπως και για τη διευθέτηση σχετικής συνάντησης.

E-mail: info@planetinteractive.com.cy
Tηλέφωνα: 22 460622 | 99 475620