Τηλέφωνο: +357 22 460 622 | Fax: +357 22 460 623

Planet Interactive

04 April 2019

No Comments

Workplace Coach Training

 

Περιγραφή

Ο κύριος στόχος του εργαστηρίου και των Διαδραστικών Τεχνικών “Workplace Coach Training”, είναι να παρέχει σε Ηγέτες και Διευθυντές, τις γνώσεις ώστε να αναπτύξουν τέτοιες δεξιότητες οι οποίες θα τους βοηθήσουν να γίνουν αποτελεσματικοί Coaches.

Στόχοι Κατάρτισης

Το εργαστήριο αυτό θα δώσει στους συμμετέχοντες την ευκαιρία:

  • Να δημιουργήσουν ένα αξιόπιστο περιβάλλον στην εταιρεία τους, με υψηλό επίπεδο συνεργασίας και κοινής ευθύνης, κάτι το οποίο θα ενθαρρύνει τελικά μια παραγωγική συνεργασία και ομαδική εργασία.
  • Να εκπαιδευτούν σε τεχνικές ενεργητικής ακρόασης, οι οποίες ενθαρρύνουν την αυτο – ανάπτυξη, την ανταλλαγή απόψεων και τα επιχειρήματα, τα οποία θα οδηγήσουν σε νέες δημιουργικές και καινοτόμες ιδέες.

Περιεχόμενο Εργαστηρίου

  • Τι είναι το Workplace Coach Training, ποιος ο κύριος σκοπός και οι στόχοι του
  • Ο σκοπός του coaching ως συνδυασμός τεχνικών και μεθόδων που επιτυγχάνουν την ευθυγράμμιση της ικανοποίησης προσωπικών και εταιρικών στόχων
  • Προώθηση μέσω coaching, των σαφών επιχειρηματικών στόχων και οράματος και τους τρόποι επίτευξής τους, με τη συμμετοχή όλων των μελών της ομάδας, μέσω μεριδίου ευθύνης
  • Καθοδήγηση ομάδας για επικέντρωση και ευθύνη για την επίτευξη καλύτερου σχεδιασμού, κινήτρων, κατεύθυνσης, εξεύρεσης λύσεων στα προβλήματα και μεγιστοποίηση ευκαιριών.

Μέθοδοι και Τεχνικές Κατάρτισης

Διαδραστικές, δημιουργικές και συμμετοχικές.

Περιγραφή υποψηφίων για συμμετοχή

Διευθυντές, Γενικοί Διευθυντές, Εκπαιδευτές και Ειδικοί Λειτουργοί